Menüü

Võru Tamula tenniseväljakute kasutuskord

1. Tenniseväljakud on avatud kevadest sügiseni iga päev kell 7:00 – 23:00.

2. Tenniseväljakutel on lubatud treenida tennisekalendris eelnevalt broneeritud aegadel.

3. Tenniseväljakuid saab broneerida kodulehe broneeringusüsteemi kaudu või Spordikeskuse klienditeenindaja juures.

4. Broneeritud väljakute eest tuleb tasuda pangalingi kaudu või Spordikeskuses (Räpina mnt 3a.) klienditeenindajale. 

5. Treeningrühmad ja üksikisikud on kohustatud pidama kinni broneeritud treeningaegadest.

6. Tenniseväljakute territooriumil on keelatud:

6.1. Suitsetada;
6.2. Viibida alkoholi- või narkojoobes;
6.3. Võtta kaasa külm- ja tulirelvi ning teisi ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, alkoholi ja narkootilisi aineid, klaastaarat, kergesti purunevaid esemeid. SA Võru Spordikeskuse esindajal või hotell „Tamula“ esindajal on otsustamisõigus ülalnimetatud ja käesolevas kasutuskorras nimetamata esemete ohtlikkuse ja territooriumile mittelubamise üle;
6.4. Igasugune teisi tenniseväljakute külastajaid ja treeningrühmi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Nimetatud tegevuste vältimiseks on SA Võru Spordikeskuse esindajal või hotell „Tamula“ esindajal õigus häirijat ja/või ohtu seadjat korrale kutsuda või territooriumilt välja saata;
6.5. Siseneda jalgratta, rulluiskude, rula jms. vahendiga ning koduloomadega;
6.6. Lõhkuda tenniseväljakuid, inventari ja seadmeid;
6.7. Käituda kuritahtlikult või muul viisil väljakuid, nende haldajat ja koostööpartnereid kahjustavalt.

7. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt SA Võru Spordikeskus esindajale või hotell „Tamula“ administraatorile ja leppida kokku selle heastamine/hüvitamine.

8. SA Võru Spordikeskus või hotell „Tamula“ ei vastuta tenniseväljakutel valveta jäänud isiklike asjade eest.

9. Pärast inventari kasutamist tuleb see asetada tagasi oma kohale.

10. Iga tenniseväljakute külastaja (sh. mängija, ürituse korraldaja, pealtvaataja jne.) peab järgima Eesti Vabariigi seadusandlust, SA Võru Spordikeskus esindaja ja hotell „Tamula“ esindaja seaduslikke korraldusi.

11. Iga tenniseväljakute külastaja (sh. mängija, ürituse korraldaja, töötaja jne.) peab hoidma puhtust ja korda, täitma ürituse korraldaja poolt ettenähtud tingimusi ning jälgima käesolevat kasutuskorda.

12. Müügiga tegeleval isikul peab olema selleks SA Võru Spordikeskus esindaja nõusolek ning Eesti Vabariigis kehtivale õiguskorrale vastav müügiluba.

13. Tenniseväljaku territooriumil toimunud või toimuma pidanud ürituse katkemisel, edasilükkamisel või ärajäämisel pöörduda pretensioonidega või info saamiseks ürituse korraldaja poole.

14.Tulekahju, pommiähvarduse vms. ohu korral järgima SA Võru Spordikeskuse esindaja või hotell „Tamula“ esindaja korraldusi, lahkuma tenniseväljakute territooriumilt paanikat tekitamata. Ülaltoodud juhtudel, avastades ohukolde, teavitama sellest esimesel võimalusel:

  • Päästeametit - 112
  • SA Võru Spordikeskus - 782 8770 

Käesoleva kasutuskorra rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega või tenniseväljakute territooriumilt ära saatmisega. SA Võru Spordikeskus esindajal on õigus kasutuskorda rikkunud isikut edaspidi tenniseväljakute territooriumile mitte lubada.

 

SA Võru Spordikeskus